کادر آموزشی و اداری سیمای فرشتگان

موسس مجموعه : سیما شجریان

مدیریت دبستان : مهین حسنی

معاون آموزشی : فاطمه کیسمی

معاون پرورشی : سارا هاتفی

دبیر پایه اول : مریم چمنی، معصومه مقدوری، بنفشه جورابچی

دبیر پایه دوم : مریم جهانی، الهه طالبی

دبیر پایه سوم : الناز مرادی

دبیر پایه چهارم : مریم السادات حسینی

دبیر پایه پنجم : معصومه ابوالحسنی

دبیر پایه  ششم: الهام مهدی فر

حسابدار: پرستو شفائی